FÖRORD

Bakgrund
I slutet av 1985 undersöktes bland personalen på Saabs flygdivision om intresse förelåg för bildandet av en veteranklubb. Syftet skulle vara att forska i och bevara Saabs och de anställdas historia genom dokumentation av intressanta händelser samt i egen regi arkivera historiskt materiel. 

Intresset visades vara stort och vid ett möte på Flygvapenmuseum den 17 april 1986 utsågs en interimsstyrelse. Vid ett sammanträde den 9 oktober 1986 utsågs den första ordinarie styrelsen och de föreslagna stadgarna godkändes.
Se under
Stadgar.

På initiativ av förre direktören vid Saab, Erik Wilkensson, och efter kontakter med Tore Gullstrand samt under medverkan av Frid Wänström hade redan 1980 arbeten startat med avsikt att ta fram berättelser om ”de första Saabarna”. Dessa berättelser återupptäcktes, samlades in och bearbetades av en arbetsgrupp under ledning av Carl-Gustav Ahremark och publicerades hösten 1988 som del 1 i bokserien Saab-Minnen.

Verksamhet
Veteranklubbens nuvarande verksamhet består av att arrangera fyra föreningsmöten med föredrag, ett studiebesök till något intressant teknikområde och en ”Trivselkväll” varje år. I Flygets Hus sker också informella träffar mellan veteraner under de tider som Veteranklubben har öppet där.

Dessutom utföres arkivarbete genom att ta hand om och sortera, registrera samt arkivera erhållna handlingar som har historiskt värde i vårt arkiv i Flygets Hus. Handlingarna är sedan sökbara i vår databas.

Ur arkivet uttas lämpligt historiskt material för bearbetning som tillsammans med nyskrivna artiklar av våra medlemman sammanställes i en tryckt bok, Saab-Minnen. Denna utdelas vid årsmötet men kan även hämtas i Flygets Hus. Boken fördelas också till ett antal bibliotek. Se under Saabminnen.

Verksamheten leds av en styrelse på tio personer med några adjungerade specialister samt bedrivs genom ett antal styrelsemöten och arbetsmöten. I verksamheten ingår även en programkommitté som svarar för arrangemang omkring föreningsmöten och studiebesök samt en redaktionskommitté som leder framtagningen av Saab-Minnen. Nuvarande styrelse, se under Styrelse.


Ansvarig utgivare:
Webmaster:

Göran Berseus
Lars-Uno Elwingsson

tel 0702-12 96 15
tel 0767-76 46 60