Hänt under 2012 

Föreningsmöten 

Årsmötet inledde verksamhetsåret 2012. Ulf Edlund valdes att leda förhandlingarna som snabbt klarades av. En styrelse valdes helt enligt valberedningens förslag. Alla val genomfördes med acklamation. Efter konstituering fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande Ulf Rehme, vice ordförande Urban Hellstrand, sekreterare Gösta Niss, kassör Sven Bogg, klubbmästare Lars-Uno  Elwingsson, programansvarig Sture Rodling, övriga ledamöter Kenneth Nilsson, Stellan Eklöf och Billy Fredriksson.

Efter förhandlingarna berättade Lars Ydreskog om flygindustrins framtid i Sverige och Tannefors.

Vårens föredrag hölls av Ove Dahlén som berättade om historien bakom MFI.

Den andra och tredje juni deltog klubben som utställare på Aerospace Forum.

Höstens första föredrag hölls av Magnus Brege som berättade om Saabs produkt Inom ”Rapid 3D Mapping”.

Höstens andra föredrag hölls av Tore Ståhl som berättade om Marknadsföringen av Gripen i Thailand.

Studiebesök
Årets studieresa gick till robotmuseet i Arboga och Bolinder Munktell-museet i Eskilstuna.

Trivselkvällen
En trivselkväll genomfördes i början av december.

Arkivarbete
Mycket arbete har lagts ned på arkivet under året, såväl för att ta emot och ordna material som att söka underlag för att besvara inkommande frågor. En hel del nytt material har inlämnats för behandling.

Saab-minnen
Ett stort arbete har under året lagts ned på att samla in och redigera artiklar ingående i del 23 av Saab-minnen, som kommer att delas ut till medlemmarna vid kommande årsmöte.

Skriften ”Saab 75 år”, som redovisar alla av Saab utvecklade flygplan gavs ut med Veteranklubbens stöd. Idégivare och drivande kraft har varit Arne Fagerstedt.

Planerade aktiviteter 2013
För år 2013 planeras möten, föredrag, besök och grupparbeten. Följande mötesdagar har inplanerats:

Vår  4 februari  Årsmöte
  8 april Föredrag
  Vecka 20 Studiebesök
Höst 9 september Föredrag
  7 oktober Föredrag
  2 december Trivselkväll

Avslut
Ett stort tack till alla medarbetare i styrelsen, arbetsgruppen, redaktionskommittén och programkommittén som lägger ned ett stort och engagerat arbete i Veteranklubbens verksamhet. Detta gör det möjligt för Veteranklubben att fungera som stöd för Saab att bevara företagets historia. Ett stort tack också till de veteraner och andra som förser oss med nytt artikelmaterial så att vi kan ge ut nya delar av Saab-minnen med ett intressant och varierat innehåll.

Styrelsen önskar slutligen framföra sin stora tacksamhet för den gåva som Veteranklubben erhållit som arv efter vår bortgångne medlem Sivert Ward. 

Linköping i december 2012                Ulf Rehme


Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
2013
-01-18
tel 013-15 08 51
tel 013-15 00 11