Hänt under 2014 

Föreningsmöten

Årsmötet inledde verksamhetsåret 2014. Ulf Edlund valdes att leda förhandlingarna som snabbt klarades av. En styrelse valdes helt enligt valberedningens förslag. Alla val genomfördes med acklamation. Efter konstituering fick styrelsen följande sammansättning: Ordförande Lars-Uno Elwingsson, vice ordförande Urban Hellstrand, sekreterare Lars-Åke Holm, kassör Sven Bogg, klubbmästare Stellan Eklöf, övriga ledamöter Gösta Niss, Kenneth Nilsson, Billy Fredriksson samt adjungerad till styrelsen Sture Rodling. Föreningen hade vid årets utgång 378 medlemmar.

 Efter förhandlingarna berättade Lennart Sindahl, Saabs  Vvd, om dagsläget och framtiden på Saab med fokus på flygsidan men även om Saabs verksamhet i stort.

Vårens föredrag hölls av Maria Weiland, M. Sc, Director Business Development R&T, som berättade om EU-projektet LOCOMACHS. Effektivisering av komposittillverkning av bl a vingar.

Höstens första föredrag hölls av Thure Svensson som kåserade om flygdirektören Henry Kjellson. .

Höstens andra föredrag hölls av Tommy Nygren, Thomas Kammeby och Anders Pettersson om utveckling av ett nytt skolflygplan tillsammans med Boeing.

Studiebesök
Årets studieresa gick Husqvarna och Jönköping med besök på Husqvarna Fabriksmuseum och Tändsticksmuseet i Jönköping.

Trivselkvällen
En trivselkväll genomfördes i början av december.  Kåsör för kvällen var
Christer Lokind som berättade om arbetet bakom ”DC-3:an – Kalla krigets hemlighet”.

Arkivarbete
Mycket arbete har lagts ned på arkivet under året, såväl för att ta emot och ordna material som att söka underlag för att besvara inkommande frågor. En hel del nytt material har inlämnats för behandling.

Lunchföredrag
Ett antal mycket uppskattade lunchföredrag har hållits i Terrassens hörsal. Föredragen var baserade på artiklar som har varit publicerade i Saab-minnen. Antal åhörare har varit blandat men totalt ca 400 har kommit för att lyssna.

Saab-minnen
Ett stort arbete har under året lagts ned på att samla in och redigera artiklar ingående i del 25 av Saab-minnen, som kommer att delas ut till medlemmarna vid kommande årsmöte.

Planerade aktiviteter 2015
För år 2015 planeras möten, föredrag, besök och grupparbeten. Följande mötesdagar har inplanerats:

Vår  2 februari  Årsmöte
  7 april Föredrag
  Vecka 20 (12/5 -) Studiebesök
Höst 7 september Föredrag
  5 oktober Föredrag
  7 december Trivselkväll


Avslut
Ett stort tack till alla medarbetare i styrelsen, arbetsgruppen, redaktionskommittén och programkommittén som lägger ned ett stort och engagerat arbete i Veteranklubbens verksamhet. Detta gör det möjligt för Veteranklubben att fungera som stöd för Saab att bevara företagets historia. Ett stort tack också till de veteraner och andra som förser oss med nytt artikelmaterial så att vi kan ge ut nya delar av Saab-minnen med ett intressant och varierat innehåll.

Linköping i december 2014
 

Lars-Uno Elwingsson 
Ordförande
Urban Hellstrand
vice Ordförande
Lars-Åke Holm 
Sekreterare
Sven Bogg
Kassör
Stellan Eklöf
Klubbmästare
Kenneth Nilsson
Ledamot
Gösta Niss
Ledamot
Billy Fredriksson
Ledamot

Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars-Uno Elwingsson
Lars-Uno Elwingsson
1986-10-09
2015
-02-10
tel 013-52116
tel 013-52116