Ordföranden har ordet 2004

Vad hände i Veteranklubben under år 2004? Här ges en sammanfattning av året med korta referat från föredragen samt lite övrig information.

Som vanligt började året med årsmöte, vilket ägde rum den 9 februari och genomfördes på sedvanligt sätt. Denna gång under ledning av Thore Modigh som ordförande. Hörsalen på Terrassen var även denna gång helt fylld. Efter genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning gav årsmötet styrelsen förnyat förtroende. Ingen förändring av styrelsen var aktuell.

Den efterföljande föredragstimmen inleddes med att Per Pellebergs berättade om den genomförda uppsättningen av Saabflygplanen vid E4 och vid Saab. Härvid framgick att man före den 17 december 2003, då man firade 100-års jubileet av den första flygningen med motordrivet flygplan, lyckades sätta upp alla flygplan utom Safir och SK 60. Dessa skulle vara på plats under maj månad 2004.

Thomas Allard, Vice VD på Saab Aerosystems, tog sedan estraden i besittning och genomförde en intressant och inlevelsefull presentation av Saabs pågående och framtida projekt. Det framgick att Gripen fortfarande är den huvudsakliga inkomstkällan. Nuvarande svenska beställning av 204 stycken är färdiglevererad under år 2007, om man inte beslutar om förskjutning till förmån för andra verksamheter. Vid årsskiftet var 140 stycken byggda vilket har imponerat på omvärlden. Som jämförelse nämndes att Dassault bara hade levererat 13 Rafale och bygger under 2004 bara 2 stycken. Enligt Dassault finns det endast två tillverkare i Europa som själva kan bygga kompletta flygplan, dom själva och Saab.

Thomas omtalade också att en framtida Gripen kan komma att få conforma bränsletankar och även framflyttat landställ för att möjliggöra mer bränsle i kroppen, och därmed längre räckvidd. Rörligt motorutlopp kan också bli aktuellt, och skulle göra det möjligt att eliminera fenan, med åtföljande minskning av signaturen. Ett antal nya områden på flygsidan omnämndes också som det här skulle ta för stor plats att redogöra för. Vi fick en mycket positiv bild av Saabs förändring och framtida möjligheter.

Vid vårens andra föredrag togs ett rejält steg tillbaka i tiden när Stig-Olof Svensson kåserade om reamotorutvecklingen i Sverige på 1950-talet. Stig-Olof har sin yrkesbakgrund på STAL i Finspång och är väl förtrogen med försöken att utveckla en svensk reamotor trots att han inte deltog själv, eftersom det började innan han anställdes på STAL. Hans kåserande byggde på ett antal intervjuer  med kända industriprofiler, bland andra Curt Nicolin. Det framgick att Sverige låg mycket långt framme vad gäller utveckling av reamotorer. Alf Lysholm, professor i ångteknik vid KTH, sökte redan 1933 patent på en reamotor och blev som följd av patentet kallad till England, men detta gav inte anledning till något samarbete. Stig-Olof kom även in på utvecklingen av Dovern och valet av motor för flygplan 32 Lansen. Trots goda provresultat med Dovern valdes inte denna av KFF utan motorer från Rolls Royce inköptes. Arthur Bråsjö som deltog vid kåseriet förstärkte med sina minnen om turerna kring valet av motor för Lansen.

I vårt program ingår som regel ett studiebesök på våren. Denna gång blev resan kort nämligen till Saab Aerostructures där vi kunde studera tillverkningen av civila flygplansdelar. Ett mycket intressant studiebesök där många av oss förundrade sig över de stora dimensionerna på de tillverkade enheterna, som exempel vingbalkar och landställsluckor. Ca 110 veteraner deltog i studiebesöket.

Höstens inleddes med föredrag av Dag Waldenström som är marknadschef för Saab Aircraft Leasing. Han redogjorde för läget ute i världen för Saab 340 och Saab 2000. Här framgick att Saab 340 betraktas som ”regionalflygets Boeing 737”. Alla system åldras mycket bra. Ökad vikt på passagerare är dock ett problem som innebär att flygbolagen sällan kan ha fullsatta flygplan. Saab 340 kommer i en fraktversion. Ombyggnaden har gått trögt eftersom det är mera lönsamt att flyga passagerare.

Vad gäller Saab 2000 sades att flygplanet utgör en ”regional jet” till 90%, för 50% av kostnaderna. Hög tekniknivå håller 2000 modern, men med bara 58 flygplan blir kostnaderna för underhåll mycket höga. CarpatAir flyger i Rumänien, som är en ny stor marknad och där även Ingvar Kamprad gör investeringar.

Vi fick inblick i en komplex verksamhet som trots allt ger vinst och som utan tvivel ger god PR för Saab.

Vid höstens andra föreningsmöte kåserade Kjell Möller, Vice VD för Gripen International, om Export av Gripen. Han betonade att man måste arbeta brett politiskt om det skall ge resultat. Här har BAe och den Brittiska regeringen givit ett gott stöd. Det framgick även att motköp av förbrukningsvaror bara förstör marknaden, medan ett långsiktigt industrisamarbete gynnar både säljare och köpare. Industrisamarbetet är därför en väsentlig parameter vid försäljning av Saabs flygplan, och Investors nätverk ute i världen spelar en stor roll.

De länder som redan har eller bestämt sig för Gripen är Sydafrika (28), Ungern (14) och Tjeckien (14). Aktuella länder för bearbetning just nu är: Brasilien, Venezuela, Indien, Thailand och Malaysia. De faktorer man konkurrerar med är: Produkt, Pris, Politik och Industriellt samarbete. I det senare området är vi ”världsmästare” , påstod Kjell Möller.

Som vanligt har vi under 2004 mottagit materiel av historiskt värde från olika håll. Olle Esping har lämnat materiel rörande flygplan 37, 340 och 2000. Vingpennor 1941- 42 erhölls också vilka senare lämnades över till Linköpings Stadsbibliotek. Hans Kampf har lämnat ifrån sig en mängd bilder, ritningar och teckningar, och av Anders Dalbark har vi fått en sats årsredovisningar från 1939 till 2003. Det tackar vi för.

I detta sammanhang kan nämnas att vi har några bokbindare inom Veteranklubben, Ulf Ohlsson och Hugo Karlsson. De hjälper oss att reparera äldre dokument för att kunna bevara dem i gott skick.

Inte att förglömma är det arbete som vi har lagt ner under året för att presentera en ny del av Saab Minnen för våra veteraner. Del 15, som utdelas vid årsmötet 2005, innehåller artiklar med följande rubriker:

 • Grunden till Saabs bilproduktion
 • Biltillverkning i flygverkstäderna
 • Tekniköverföring till Sverige efter andra världskriget
 • Flygplan 105. Motorprovning i Frankrike
 • X – Viggen
 • Jönköpingsperspektiv på 40 års organisations- och bolagsändringar
 • Aerodynamics and Propulsion for the Saab 340
 • Saabs civilverksamhet i USA
 • Från matematisk formbestämning till integrerad produktutveckling. Del 2
 • Saab 2000 projektering
 • Saab ”spottar ut B18”
 • SK 29 och J 29R stannade på pappret

Här kan det också vara lämpligt att efterlysa nyskrivna artiklar. Vi har en känsla av att våra veteraner sitter inne med mycket kunskap inom respektives tidigare verksamhetsområde.  Det kan vara personliga minnen eller ny teknik som ni varit med om att tillämpa under något projekt. Fatta pennan, jag vet att ni kan skriva.

Som slutkläm på året genomfördes en traditionell Trivselkväll på Terrassen där ett 70-tal veteraner deltog under gemytlig samvaro.

Planerade aktiviteter under 2005
Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att erbjuda Veteranklubbens medlemmar intressanta föredrag och studiebesök under det år som vi har framför oss. Endast vårens föreningsmöten är dock bestämda vad gäller innehåll.

Vår    
7 februari   Årsmöte Kåsör: Tommy Ivarsson
29 mars Föredrag Kåsör: Tommy Nygren
28 April Studiebesök Dalénmuseet i Stenstorp och Ålleberg
Höst    
19 september Föredrag  
17 oktober Föredrag  
5 december Trivselkväll  

Vår arkivlokal i Flygets Hus är öppen mellan kl. 08.30 och 11.30 på torsdagar på våren från den 13 januari till och med den 21 april och på hösten från den 8 september till och med 15 december. Kom och hälsa på samt hämta dina Saab-Minnen om du saknar några.

Slutligen framför jag ett tack till alla veteraner som stöder oss genom deltagande i våra arrangemang.

Linköping         2004-12-31

Arne Fagerstedt
Arne Fagerstedt

Ps. Möjlighet finns nu att vi kan nå våra medlemmar via Internet, på sikt bland annat med kallelser, förutsatt att vi känner till adressen. Det är därför av intresse att få reda på Din e-postadress när Du har Internet. Detta sker enklast genom att skicka e-post.

Skicka e-post 
Skriv dina åsikter om Veteranklubben Saab och sänd!

Ordföranden har ordet 2003


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Lars Jagerfelt  
Ulf Rehme
Göran Strömfelt
1986-10-09
200
8-03-18
tel 013-18 71 65
tel
013-15 08 51
tel 013-15 00 11