STADGAR

Stadgar för Veteranklubben Saab
Stiftad 1986
Reviderade och antagna 2023-03-20

Föreningens namn
§ 1
        Föreningens namn är Veteranklubben Saab. Den är en regional förening med säte i Linköping.

Ändamål
§ 2
        Föreningen är ideell och har som ändamål att ta vara på Saabs och de anställdas historia huvudsakligen inom de flyg-, robot-, rymd- och undervattens-tekniska områdena.  

Verksamhet
§ 3
        Föreningen skall verka genom att ta hand om handlingar, foton, filmer, mm av historiskt värde för bearbetning och arkivering samt genom att ta fram och dokumentera viktiga och intressanta händelser, gärna med personlig karaktär och därigenom stödja och hjälpa Saabs ledning i dess strävan att bevara Saabs historia.

§ 4        Föreningen skall också genom föredrag, möten och studiebesök verka för informationsutbyten och -kontakter samt även i övrigt verka för gemenskap och trevlig samvaro.

Medlemskap
§ 5
        Medlemskap kan erhållas av anställd eller pensionär som har minst 10 års anställningstid inom Saabägt företag som verkat inom de flyg-, robot-, rymd- eller undervattenstekniska områdena och varit kopplat till verksamheter i Linköping. Styrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, bevilja undantag från denna regel.

Till hedersmedlem kan årsmötet, på förslag från styrelsen, utse medlem som på ett mycket förtjänstfullt sätt gjort insatser för att bevara och dokumentera Saabs historia eller under minst tio år varit aktiv inom styrelse, arbetsgrupp eller kommitté och därvid gjort betydande insatser.

Medlemsavgift
§ 6
        Medlemsavgift, som beslutas på årsmötet, erlägges årligen före den 31 mars. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Om medlem, trots påminnelser, ej betalat årsavgiften före 31 december eller om annan särskild anledning föreligger, äger styrelsen rätt efter enhälligt beslut att stryka densamme i medlemsförteckningen.

Verksamhets- och räkenskapsår
§ 7        Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 januari till den 31 december.

Föreningens styrelse
§ 8        Föreningens styrelse skall bestå av så många ledamöter som arbetsomfattningen kräver, dock minst fem och högst elva.
Ordföranden väljs på årsmötet medan styrelsen inom sig utser övriga funktionärer varvid förutsättes att arbetsuppgifter kan förenas. Följande funktioner skall minst finnas inom styrelsen:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Klubbmästare

Ordföranden väljs för en tid av ett år medan övriga ledamöter väljs för två år. Cirka hälften av ledamöternas platser skall ställas till förfogande vid varje årsmöte.

Avgår styrelseledamot under pågående mandatperiod väljs efterträdare på nästkommande årsmöte endast till mandatperiodens slut.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande årsmöten.

§ 9        Styrelsen sammanträder enligt den planering som föreningens aktiviteter under året kräver. Kallelse till styrelsemöte med dagordning utsänds minst fem dagar före dag för sammanträde.

Styrelsens beslut är gällande när mer än halva den valda styrelsen, dock minst fyra styrelsemedlemmar inklusive ordföranden eller i dennes frånvaro vice ordföranden, är eniga.

§ 10      Det åligger styrelsen att utlysa års- och föreningsmöten och bereda ärenden som skall behandlas på dessa. Styrelsen skall förvalta föreningens tillgångar och föra fullständiga räkenskaper samt inför årsmöte avge verksamhetsberättelse med årsredovisning. Inför årsmötet skall styrelsen också framlägga ny verksamhetsplan med  budget för godkännande.

§ 11      Styrelsen äger befullmäktiga styrelsemedlem eller annan föreningsmedlem med specifik kompetens att handlägga särskilt ärende eller medverka i någon kommitté.

Föreningsmöten
§ 12
      Föreningen skall årligen hålla minst fyra föreningsmöten, varav ett skall utgöra ordinarie årsmöte och hållas före februari månads utgång.

§ 13      Extra årsmöte eller föreningsmöte skall hållas efter beslut av styrelsen eller när 20% av föreningens medlemmar skriftligt därom begärt och angivit anledning.

§ 14      Kallelse till ordinarie och extra årsmöte skall ske högst fyra och minst två veckor före angiven mötesdag.

§ 15      Motioner och förslag till årsmöten skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 15 januari.

§ 16      Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän
 • Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Föredragning av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret inklusive förslag till årsavgift
 • Godkännande av verksamhetsplan, budget och årsavgift
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter
 • Val av:  Ordförande
 •               Styrelseledamöter i tur att ersättas eller väljas om
 •               Revisorer och revisorsuppleanter i tur att ersättas eller väljas om
 •               Valberedning
 • Inkomna motioner och förslag
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§ 17      Vid extra årsmöte skall förekomma tillämpliga ärenden enligt § 16 samt de i kallelsen angivna ärenden om vilka beslut skall fattas.

Beslut och omröstning
§ 18
      Vid årsmöte och extra årsmöte under omröstningar, som ej gäller stadgeändring eller upplösning, gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger sittande ordföranden utslagsröst.

Firmateckning och attesträtt
§ 19
      Föreningen tecknas ensamt av ordföranden eller i dennes frånvaro av vice ordföranden. Ordföranden och vice ordföranden har attesträtt. För anskaffningar över 1000 SEK skall även protokollfört styrelsebeslut finnas.

Kassören, eller i dennes frånvaro ordföranden, äger rätt att göra insättningar och uttag på bank och postgiro.

Revision
§ 20 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall finnas två revisorer jämte en suppleant för dessa. Samtliga väljs för en tid av två år med saxad mandattid. En av revisorerna utses som sammankallande.

§ 21   Senast tre veckor efter räkenskapsårets slut skall till revisorerna överlämnas verksamhetsberättelse, inventarieförteckning, resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår samt övriga handlingar som önskas för granskning av verksamheten.

Revisionen skall vara verkställd och berättelse avgiven senast en vecka före årsmötet.

Valberedning
§ 22
      Val i föreningen förberedes av en valberedning. Denna skall bestå av tre medlemmar som väljs för en tid av ett år. En utses till sammankallande.

Ändring av stadgar
§ 23      Ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande, beslutas vid två på varandra följande årsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie. För ändring fordras minst två tredjedels majoritet.

I kallelse till mötena skall anges att stadgeändring kommer att behandlas.

Föreningens upplösning
§ 24
      För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, med minst en månads mellanrum, varvid det ena skall vara ordinarie årsmöte.

I kallelsen till mötena skall anges att upplösning av föreningen kommer att behandlas.

§ 25      I händelse av upplösning av föreningen skall dess tillgångar, inventarier, samlingar etc, överlåtas i första hand till Saab, som i samråd med styrelsen beslutar om hur tillgångar skall utnyttjas.